@Popular Chinese Herbs


A
* Ai Di Cha (Herba Ardsiae Japonicae)

* Ai Ye (Folium artemisiae argyi) 
* An Nan Zi (Pang Da Hai)(Semen Sterculiae Scaphigerae) 
* An Xi Xiang (Benzoinum Styracis Benzoinis)

B
* Ba Jiao Hui Xiang (Illicium verum)
* Ba Qia (Rhizoma Smilacis Chinensis)

* @Ba Jiao Hui Xiang (Illicium verum)
* @Ba Jin Tian (Radix Morindae Officinalis)
* Ba Qia (Rhizoma Smilacis Chinensis)
* @Ba Tou (Semen Croton Tigilii)
* @Bai Fan or Ming Fan (Alumen)
* @Bai Fu Zi (Rhizoma Typhonii)
* Bai Bu (Radix Stemonae)
* Bai Gou (Semen Ginkgo Bilobae)
* Bai Hua She She Cao (herba hedyotidis Diffusae)
* Bai Jie Zi (Semen Sinapis Albae)
* Bai Ji Li (Fructus Tribuli)
* Bai Jiang Can (Bombyx Batryticatus)
* Bai Jiang Cao (Herba Patriniae Cum Radice)
* Bai Lian (Ampelopsis Radix) 
* Bai Mao Gen (Rhizonma Imperatae Cylindricae)
* Bai Qian ( Rhizoma Cynanchi Stauntonii)
* Bai Qu Cai (Herba Chelidonii)
* Bai Shao (Radix Paeoniae Lactiflorae) 
* Bai Shou Wu (Radix Cynanchi bungei)
* Bai tou weng (Radix Pulsatillae)
* Bai Wai (Radix Cynanchi Atrati)
* Bai Xian Pi (Dictamni Radicis Cortex)
* Bai Zi Ren (Platycladi Semen) 
* Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae) 
* Ban Bian Lian (Herba Lobeliae chinensis cum Radice)
* Ban Lan Gen (Radix Isatidis)
* Ban Mao (Mylabris phalerata) 
* Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae)
* Ban Zhi Lian (Herba Scutellriae Barbatae)
* Bei Mei Sheng Ma or Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)
* Bei Mu (Bulbus Fritillariae Cirrhosae)
* Beng Da Wan or Lei Gong Gen (Herba Centella asiatica)
* Bi Ma Zi (Semen Ricinui communis)
* Bi Xie (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)
* Bian Dou (Semen Dolichoris Lablab)
* Bing Pian (Borneolum)
* Bo Ye (Cacumen Biotae Orientalis)

C
* Cao Guo (Fructus Amomi Tsao-Ko) 
* Chai Hu (Radix Bupleuri) 
* Chan Su (Secreto Bufonis) 
* Che Qian Cao (Herba Plantaginis)
* Chen Pi
* Chen Xiang (Lignum Aquilariae) 
* Chi Shao Yao (Radix Paeoniae Lactiflorae)
* Chi Xiao Dou (Rice bean or Azuki bean)
* Chu Shi Zi (Fructus Broussonetiae)
* Chuan Lian or Huang Lian (Rhizoma Coptidis )
* Chuan Shan Jia (Squama manitis pentadactylae)
* Chuan Wu (Radix Aconiti Carmichaeli)
* Chuan Xin Lian (Herba andrographis paniculatae)
* Chun Pi (Ailanthi Radicis Cortex)
* Cong Bai (Bulbus Allii fislulosi)

D
* Da Ji (Radix Euphorbiae)

* Da Ji (Herba seu Radix Japonici)
* Da Jiao or Hong Jiao (Fructus Zizyphi Jujubae)
* Da Mai Or Mai Ya (Fructus Hordei Germinatus)

* Dan Shen (Radix Salvia miltiorrhizae)
* Dan Fan (Chalcanthitum)
* Dong Kui Zi or Qing Ma Zi (Semen Malvae)
* Dong Ling Cao Or Bing Ling Cao (Herba Rabdosime Rubescentis)
* Di Huang (Radix Rehmanniae)

E
* E Jiao ( Colla Corrii Asini) 
* E Zhu (Rhizoma Curcuma phaeocaulis)

F
* Fan Hong Hua (Flos Carthami Tinctorii)
* Fang Ji (Radix Stephaniae tetrandae)
* Feng Fang (Radix Saposhnikoviae divaricatae)
* Feng Wei Cao (Herba Pteridis Multifidae)
* Fo Shou (Fructus Citri Sarcodactylis)
* Fu Ling (Sclerotium Poriae Cocos)
* Fu Ping (Herba Spirodelae) 
* Fu Xiao Mai (Semen Tritici Aestivi Levis)

G
* Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis)

* Ge Jie (Gekko gecko Linnaeus)

* Ge gan or Ge Hua ( Radix Puerariae)
* Gou Ji (Rhizoma Cibotii Barometz)
* Gou Sui Bu (Rhizoma Drynariae)
* Gou Teng or Jin Gou Teng (Ramulus cum uncis Uncariae)
* Gu Ya (Fructus Oryzae Sativae Germinatus)
* Gua Di (Peicellus Cucumeris) 
* Gua Lou (Radix Trichosanthis) 
* Gui Ban or Gui Jia or Gui Ban Jiao (Plastrum Testudinis)

H
* Hai Long (Syngnathus Acus) 
* Hai Ma (Hippocampus) 
* Hai Tong Pi (Erythrinae Cortex)
* Hai Tong Pi (Erythrinae Cortex) 
* Han Lian Cao (Herba ecliptae) 
* He Huan Pi (Cortex Albizziae Julibrissin)
* He Shu Wu (Radix Polygoni Multiflori)
* He Ye (Folium Nelumbinis Nuciferae)
* Hong Hua (Flos Carthami Tinctorii)
* Ho Po (Cortex Magnoliae Officinalis)
* Hong Qu (Medicata Fermentita Fujianensis Massa)
* Hu Huang Lian or Huan Lian (Rhizoma Coptidis)
* Hu Lu Ba (Semen Trigonellae Foeni-graeci)
* Hu Zhang (Rhizoma Polygoni Cuspidati)
* Hua Ju Hong or Ju Hong (Exocarpium citrl Grandis)
* Huang (Bei) qi (Radix astragali)

* Huang Yao Zi (Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae) 
* Huo Xiang (Herba Agastaches seu Pogostemi)

J
* Feng Xian Hua (Herba Impatiens balsamina)
* Ji Cai or Yu Xing Cao (Herba cum radice houttuyniae cordatae)
* Ji Xue Teng (Radix et Caulis Jixueteng)
* Jiang Huang (Rhizoma Curcumae Longae)
* Je Zi (Semen Sinapis albae) 
* Ji Gu Cao (Herba Abri fruticulosi) 
* Ji Guan Hua (Flos Celosiae Argenteae)
* Ji Xing Zi (Herba Speranskia tuberculatae) 
* Jiang (Rhizoma zingiberis officinalis)
* Jiao Gu Lan (Herba Gynostemma pentaphyllum)
* Jie Shi or Zhi Ke (Fructus Citri Aurantii)
* Jie Shi or Zhi Shi (Fructus Immaturus Citri Aurantii)
* Jin Qian Cao Or Gou Lu Cao (Herba lysimachiae)
* Jing Jie or Hei Jing Jie (Herba seu flos schizonepetae tenuifoliae)
* Ju Hua (Flos Chrysanthemi Morifolii)

K
* Ku Shen (Radix Sophorae) 
* Ku Lian Zi (Fructus Meliae Toosendan)
* Ku Gua (fructus Momordicae charantiae)
* Ku Lian Zi (Fructus Meliae Toosendan)
* Kuan Dong Hua (Tussilaginis Farfarae flos)
* Kuan Jin Teng (Ramus Tinosporae Sinensis)
* Kun Bu or Hai Dai (Thallus Laminariae seu Eckloniae)


* La Liao (Herba Plygoni flaccidi)
* Lai Fu Zi (Semen Raphani) 
* Lang Du (Radix Stellerae Chamaejasmis)
* Lao Guan Cao (Herba Gerani)
 * Lei Gong Teng (Radix Tripterygium wilfordii)

* Li Lu (Rhizoma et Radix Veratri)
* Li Zhi He (Semen Litchi)
* Lian Qiao (Fructus Forsythiae Suspensae)
* Ling Xiao Hua or Wu Zhao Long (os Campsis)

* Lian Xin or Lian Zi Xin (Plumula Nelumbinis Nuciferae)
* Ling Zhi (Ganodermae lucidi)
* Lian Zi (Semen Nelumbinis Nuciferae)

* @Ling Xiao Hua or Wu Zhao Long (os Campsis)
* Liu Ji Nu or hua Shi Dan (Herba Artemisiae Anomalae)
* Long Dan Cao (Radix Gentianae longdancao)
* Long Gu (Fossilia Ossis Mastodi)
* Long Kui (Herb Solani nigri) 
* Long Xu Cai (Gracilaria)
* Long Yan (Arillus Euphoriae Longanae)
* Lou Shen Hua (Calyx Hibisci sabdariffae)
* Lu Feng Fang (Nidus Vespae) 
* Lu Gen (Rhizoma Pharagmitis Communis)
* Lu Hui (Herba Aloes)
* Lu Lu Tong(Fructus Liquidambaris) 
* Lou Lu (Radix Stemmacanthae)
* Lu Tou (Semen Phaseoli radiati)

M
* Ma Bo (Fructificatio Lasiosphaerae seu Calvatiae) 
* Ma Chi Xian (herb portulacae oleraceae)

* Ma Huang (Herba ephedrae) 
* Ma Jing Zi (Fructus Viticis)

* Ma Qian Zi (Semen Strychnotis)
* Ma Ren or Huo Ma Ren (Semen Cannabis Sativae)

* Ma Tou Ling or Tian Xian Teng (Fructus aristolochia)
* Mai Dong or Mai Men Dong (Tuber Ophiopogonis Japonici)
* Mao Gen or Bai Mao Gen (Rhizonma imperatae cylindricae)
* Mao Ren Shen or Mi Hou Tao (Actinidia valvata Dunn)
* Mang Xiao or Xuan Ming Fen (Natrium sulfuricum)
* Mei or Lu E Mei (Fructus Armeniaca mume)
* Meng Chong (Tabanus bivittatus)
* Mi Meng Hua(Flos Immaturus Buddlejae Officinalis)
Ming tian Ma or Tian Ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae)
Mu Bie Zi (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)
* Mo Yao (Myrrh)
* Mu Dan Pi or Dan Pi (Cortex Moutan Radicis)
* Mu Fu Rong (Hibiscus mutabilis L.)
* Mu Gua (Stauntonia chinensis) 
* Mu Hu Die (Semen Oroxyli indici)
* Mu Li (Concha Ostreae)
* Mu Tong (Caulis Mutong) 
* Mu Xiang (Radix Aucklandiae) 

N
* Nan Jiang (Rhizome Languas galangae)
* Niu Bang Zi (Fructus Arctii Lappae) 
* Nu Huang (calculus bovis) 
* Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi)

Q
* Qi Pi (Citri Reticulatae Viride Pericarpium)

* Qian Hu (Radix Peucedani) 
* Qiang Huo (Rhizoma Et Radix Notopterygii) 
* Qing Xiang Zi (Semen Celosiae Argenteae)
* Qu Mai (Herba Dianthi)

* Quan Shen (Rhizoma Bistortae)
* Quan Xie (Buthus martensi) 
* Gou Qi Zi or Qi Zi (Fructus Lycii)

R
* Ren Dong Teng (Caulis Lonicerae)
* Ren Shen (Radix Ginseng)

* Rou Cong Rong (Herba Cistanches Deserticolae)
* Rou Dou Kou (Semen Myristicae Fragrantis)
* Rou Gui (Cortex Cinnamomi Cassiae)
* Ru Xiang (Gummi Olibanum)

S
* San Leng (Rhizoma Sparganii Stoloniferi)

* San Qi or Tian Qi (Radix Pseudoginseng)

* Sang Shen (Fructus Mori)

* Sang Ye (Folium Mori Albae)

* Sang Ji Sheng (Ramulus Loranthi) 
* Sha Ren (Fructus Amomi) 
* Sha Shen (Radix Adenophorae seu Glehniae)
* Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati) 
* Shan Ci Gu (Rhizoma Iphigeniae Indicae)
* Shan Yao or Huai Shan (Radix Dioscoreae Oppositae)

* Shao Yao or Bai Shao Yao, Chi Shao Yao (Radix Peoniae Lactiflorae)
* Shan Zha (Fructus Crataegi) 
* Shan Zhu Yu (Fructus Corni Officinalis)
* She Chuang Zi (Fructus Cnidii Monnieri) Health
* She Gan (Rhizoma Belamcandae Chinensis)
* She Xiang (Secretio Moschus) 
* Shen Jin Cao (Herba Lycopodii)
* Shen Qu (Massa Medica Fermentata)
* Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae) 
* Shi Di (Calyx Diospyros Kaki) 
* Shi Jue Ming (Concha Haliotidis)
* Shi Hu (Herba Dendrobii)
* Shi Liu Pi (Pericarpium Punicae Granati)
* Shui Zhi (Hirudo seu Whitmania) 
* Si Gua Lou (fasciculus Vascularis Lufae)
* Su Mu (Lignum Sappan)
* Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae) 
* Sou Yang (Herba Cynomorii songarica)

T
* Tai Zi Zhen (Radix Pseudostellariae)
* Tao Ren (Semen Persicae)
* Tian Hua Fen (Radix Trichosanthis)
* Tian Men Dong (Tuber Asparagi Cochinchinenses) 
* Tian Men Dong (Tuber Asparagi Cochinchinenses) 
* Ting Li Zi (Semen Descurainiae seu Lepidii)
* Tong Cao (Medulla Tetrapanacis papyriferis)
* Tu Fu Ling (Rhizoma Smilacis Glabrae) 
* Tu Jing Pi (Cortex Pseudolaricis) 
* Tu Si Zi (Semen Cuscutae Chinensis)

W
* Wa Leng Zi (Concha Arcae)
* Wang Bu Liu Xiang (Semen Vaccariae)
* Wei Ling Xian (Radix Clematidis)
* Wu Bei Zi (Gallae Rhois Chinensis)
* Wu Gong (Scolopendra subspinipes)
* Wu Hua Gou (Fructus fici) 
* Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis Gracilistyli Radicis)
* Wu Mei (Fructus Pruni Mume) 
* Wu Shao She (Zaocys dhumnades)
* Wu Tou ( Radix Aconiti Carmichaeli)
* Wu Yao (Radix Linderae) 
* Wu Zhi Mao Tao (Radix Fici Simplicissimae) 
* Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae Rutaecarpae)

X
* Xian Mao (Rhizoma Curculiginis Orchioidis)
*Xiang Si Zi (Semen Abri precatorii)
* Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi Vulgaris) 
* Xi Xin (Herba cum Radice Asari)
* Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinque Folii)
* Xia Ku Cao (Spica Prunellae Vulgaris)
* Xian He Cao (Herba Agrimoniae Pilosae)
* Xiang Fu (Rhizoma Cyperi Rotundi)
* Xiang Ru (Herba Elsholtziae seu Moslae)
* Xing Ren or Bei Xing Ren (Semen pruni armeniacae)
* Xing Ren (Semen Pruni Armeniacae)
*Xuan Huang Lian (Rhizoma Picrorhizae )
* Xiong Huang (Realgar)
* Xuan Fu Hua (Flos Inulae) 
* Xuan Shen (Radix Scrophulariae Ningpoensis) 
* Xue Jie (Sanguis Draconis) 
* Xue Lian (Saussurea Involucrata)

Y
* Ya Dan Zi (Fructus Bruceae) 
* Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis) 
* Yang Ti (Radix Rumicis Japonici)

* Ye Ju Hua (Flos Chrysanthemi Indici)
* Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori)
* Yi Yi Ren (Semen Coicis Lachryma-Jobi)
* Yi Zhi Ren (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)
* Yin Chai Hu (Radix Stellariae Dichotomiae)
* Yin Chen Hao (Herba Artemisiae Capillaris) 
* Yin Yang Huo (Herba Epimedii) 
* Yu Mi Xu (Stigma Maydis)
* Yu Xing Cao (Herba Houttuyniae) 
* Yu Zhu (Rhizoma Polygonati Odorati)
* Yuan Hua (Flos Daphnes Genkwa)
* Yuan Zhi (Radix Polygalae Tenuifoliae)


* Zao Xiu (Rhizoma Paridis)

* Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thunbergii)
* Ze Lan (Herba Lycopi Lucidi) 
* Ze Xie (Rhizoma Alismatis Orientalis) 
* Zhe Chong (Eupolyphaga seu Opishoplatia)
* Zhi Zi (Fructus Gardeniae Jasminoidis)
* Zhu Ling (Sclerotium Polypori Umbellati)
* Zhu Ma Gen (Radix Boehmeriae)
* Zhu Zi Cao (Enphorbiae Thymifoliae Herba) 
* Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taeniis)

THE ENDBack to Popular Chinese Herbs  http://kylejnorton.blogspot.ca/p/chinese-herbs.html

Back to Kyle J. Norton Home page http://kylejnorton.blogspot.ca   

No comments:

Post a comment